JAVNA NABAVA

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa čelnika tijela naručitelja i članova Domskog odbora

na vrh članka